Werkwijzen

Waar brein, lijf en relatie met elkaar verbonden zijn

Ieder mens wordt geboren met een aantal overlevingssystemen (primaire reflexen, hersenstam (reptielenbrein) sympathisch zenuwstelsel en gehechtheidssysteem). Deze systemen zijn er op gericht ons in veiligheid te brengen als er gevaar dreigt, om onze overlevingskansen te vergroten. In sommige gevallen, wanneer er sprake is van (hechtings)trauma, zijn deze mechanismen overactief. Het lichaam staat in dit geval te veel in de overleefstand, waardoor de systemen die normaal onze veiligheid garanderen in de weg zitten van het normaal functioneren. De sensorische informatie komt veelal versterkt binnen, het kind is erg alert (scannen op gevaar) en de er wordt gereageerd vanuit de overlevingsmechanismen (fight, flight of freeze). Samen met de ouder(s) en het kind wordt deze kennis over ons biologisch fundament waarin brein, lijf en relatie met elkaar verbonden zijn, benut in de ouder-kind interactie. Er wordt op maat gekeken welke lichaamsgerichte methoden / spelletjes helpend zijn. Het samen plezier hebben is hierbij het uitganspunt.

Voor het gezin

Brain Blocks


Brain Blocks is een communicatie- en reflectie-interventie.

Brain Blocks is een communicatie- en reflectie-interventie. Het heeft als doel om de communicatie tussen het kind, de ouder(s) en de omgeving te herstellen. Zo kunnen de gezinsleden groeien binnen de relatie wat ten goede komt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Via Brain Blocks wordt gewerkt aan de ik-ander differentiatie, belemmerende overtuigingen, psycho-educatie en het verbeteren van de communicatie met de omgeving. Brain Blocks bestaat uit twee dozen gevuld met verschillende materialen, waaronder twee borden met een afbeelding van twee identieke hoofden, en twee lijven, sheets en diverse materialen waaronder ballen, blokken, bruggen, staafjes, cilinders en een filter. Kind en/of ouder(s) leggen constructies van blokken neer die hun gevoelens en ervaringen representeren. Het neerleggen van deze constructies, ook wel ‘beelden’ genoemd, vormt het middelpunt van de behandeling. De gevormde beelden worden gezamenlijk geïnterpreteerd door de cliënten en de behandelaar. Het doel is om kind en ouder(s) een beter inzicht te geven in emoties en ervaringen van zichzelf en de ander. Het nodigt uit tot reflectie, wat leidt tot empowerment en verandering in gedrag waar nodig.

Safe & Sound protocol / Focus System Training


Dit zijn twee evidence-based methodes die ontwikkeld zijn vanuit de Polyvagaal theorie.

Dit zijn twee evidence-based methodes die ontwikkeld zijn vanuit de Polyvagaal theorie. Deze theorie richt zich op wat er gebeurt in ons lichaam (centrale zenuwstelsel) bij signalen van veiligheid en onveiligheid en hoe dit ons gedrag beïnvloedt.

Safe & Sound protocol
Het Safe & Sound protocol is een luisterprogramma van 5 uur speciaal bewerkte muziek die de nervus vagus stimuleert. De nervus vagus is een zenuw die vanuit de hersenstam naar beneden uitwaaiert naar je hart, al je organen, en naar de voorkant naar onder andere je gezichtsspieren. Deze zenuw heeft een grote invloed op onze automatische overlevingsmechanismen en ook op de ruimte die we hebben om ons te verbinden met anderen. De muziek is ontworpen om het zenuwstelsel te helpen reguleren, zodat je beter contact kunt maken met jezelf, anderen en de wereld om je heen. SSP is geschikt voor kinderen en volwassenen en heeft aangetoond te helpen bij o.a. trauma, angst en sensorische verwerkingsproblemen.

Focus System Training
Focus System is een multisensorische auditieve interventie waarbij naast de speciaal gefilterde muziek ook gebruik wordt gemaakt van beweging ter ondersteuning van hersen integratie (versterking van de verbinding tussen brein en lichaam), regulering van het zenuwstelsel en het opbouwen van vaardigheden voor ouders en kinderen met uitdagingen op de senso-motorische en neurologische ontwikkeling. De FST is gebaseerd op het vermogen van ons brein om zich aan te passen en te veranderen (veerkracht). We kunnen ons brein opnieuw bedraden door specifieke en herhaalde stimulatie, een concept dat bekendstaat als neuroplasticiteit (neuronen die samen vuren, verbinden zich met elkaar). Net als bij het opbouwen van kracht en uithoudingsvermogen met lichaamsbeweging, zijn we in staat om op elke leeftijd neurologische paden en synaptische activiteit op te bouwen.

Het programma wordt op maat gemaakt, afgestemd op individuele behoeften en doelen. FST is effectief gebleken bij de behandeling van neurologische aandoeningen zoals AD(H)D, Autisme en Dyslexie. FST biedt ook programma’s om optimale prestaties te bevorderen. Door het brein in staat te stellen meer informatie tegelijkertijd te verwerken, verbetert het schoolse vaardigheden. Bovendien leidt FST tot verbeterde zelfbeheersing, impulscontrole en sociale interacties. FST in combinatie met SSP wordt ook ingezet bij het verminderen van stress en spanning. Het helpt om beter om te gaan met stressvolle situaties en bevordert een gevoel van welzijn. Bovendien wordt FST gebruikt bij behandeling van trauma, waarbij het de verwerking van traumatische ervaringen ondersteunt en het herstel bevordert.

OKI-B (Ouder Kind Interactie Bewegingsspel)


OKI-B is een lichaamsgerichte manier om de relatie spelenderwijs te herstellen/verstevigen.

OKI-B is een kortdurende behandeling voor ouder en kind in de leeftijd tot ± 8 jaar. De behandeling is er op gericht de relatie tussen ouder en kind spelenderwijs te herstellen wanneer deze moeizaam verloopt of verstoord is geraakt, zodat het contact en de opvoeding weer meer vanzelfsprekend kunnen verlopen. De ontwikkeling van een jong kind steunt op lichaamsgewaarwordingen, de toenemende bewegingsmogelijkheden en de fysieke interactie met anderen. De ouder vormt de basis van waaruit het kind zich veilig kan ontwikkelen. Daar waar de relatie tussen ouder en het kind door omstandigheden onder druk staat en ouders niet of onvoldoende reageren op de signalen van het kind, kunnen bij het kind deze essentiële ervaringen van lichaamsbewustzijn en het aangaan van relaties onvoldoende op gang komen. Door de band tussen ouder en kind aan de hand van gezamenlijke bewegingsspelvormen te herstellen helpen we het kind deze ervaringen alsnog op te doen. Samen plezier hebben is hierbij het belangrijkste uitgangspunt.

Een OKI-B sessie duurt 45 minuten waarbij ouder en kind samen aanwezig zijn. De OKI-B behandeling start met een gefilmde observatie die met de ouder(s) wordt teruggekeken en waarin een plan wordt gemaakt. Vervolgens is er een uitvoerende fase van zes tot tien sessies en een afrondende fase van twee sessies. Naast de spelsessies worden er ± 3 begeleidende gesprekken met ouders gevoerd.

OKI-B is een kortdurende behandeling voor ouder en kind in de leeftijd tot ± 8 jaar. De behandeling is er op gericht de relatie tussen ouder en kind spelenderwijs te herstellen wanneer deze moeizaam verloopt of verstoord is geraakt, zodat het contact en de opvoeding weer meer vanzelfsprekend kunnen verlopen.

Speltherapie


Kinderen ontwikkelen zich spelend en door hierbij aan te sluiten kunnen veranderingen teweeggebracht worden

Spel is een natuurlijk een universeel fenomeen in de kinderlijke ontwikkeling; een middel tot zelfexpressie. Er zijn vele kenmerken van spel: spel is vrij, speels, niet gericht op een eindproduct en zorgt voor een positieve stemming en gerichte aandacht. Spelen is dus belangrijk binnen de ontwikkeling van het kind. Het dagelijks leven komt bij kinderen vaak terug in hun spel. Alledaagse zaken worden in het spel herhaald, veranderd, aangevuld en geïntegreerd. Spel wordt, met name bij jongere kinderen, gezien als de meest gangbare manier om zich uit te drukken. Spel kan dan ook worden beschouwd als ‘de taal van het kind’. Door te spelen kunnen kinderen (moeilijke) gebeurtenissen in hun leven, klein of groot, verwerken en wordt ook aanpassingsvermogen ontwikkeld.

Spel biedt unieke therapeutische mogelijkheden. Spel reguleert, verlaagt spanning, helpt verwerken van belastende ervaringen, ordent en integreert op affectief en cognitief niveau nieuwe informatie, het biedt een oefenplek voor nieuw gedrag en nieuwe oplossingen, het stimuleert de fantasie en het creatieve denken en het bevordert het inlevingsvermogen.

Spel is een natuurlijk een universeel fenomeen in de kinderlijke ontwikkeling; een middel tot zelfexpressie. Er zijn vele kenmerken van spel: spel is vrij, speels, niet gericht op een eindproduct en zorgt voor een positieve stemming en gerichte aandacht.

Bal-A-Vis-X


Sensomotorische oefeningen die het leerproces en de lichaamscoördinatie ondersteunen.

Bal-A-Vis-X bestaat uit een reeks oefeningen, variërend in moeilijkheidsgraad, met zakjes, balletjes en een balansbord. Het is voor jong en oud en ondersteunt het leerproces en de lichaamscoördinatie. Het zijn sensomotorische oefeningen waarbij het hele lichaam is betrokken, ritme belangrijk en helpend is en gefocuste aandacht vanzelf ontstaat. Je kunt het alleen doen maar ook samen (afstemmen op elkaar, afspraken maken). Het bevordert de integratie van lijf en brein waarbij de drie dimensies; voor / achter, links /rechts, boven / onder, wakker geschud worden.

Bal-A-Vis-X bestaat uit een reeks oefeningen, variërend in moeilijkheidsgraad, met zakjes, balletjes en een balansbord. Het is voor jong en oud en ondersteunt het leerproces en de lichaamscoördinatie.

Reflexintegratie


Bewegingen, oefeningen en spelletjes die de ontwikkeling van een kind stimuleren.

In de baarmoeder beweegt de foetus in reflexmatige patronen, die essentieel zijn voor de overleving en bescherming van het kind. Deze zogeheten ‘primaire reflexen’ zijn actief vanaf de geboorte tot ongeveer 3 jaar. Ze vormen het fundament voor de algehele neurologische ontwikkeling en spelen een belangrijke ondersteunende rol bij rijping van de complexere reflexpatronen. In de eerste 3 jaar verdwijnen deze onbewuste, automatische reacties om steeds meer plaats te maken voor bewuste bewegingen. Het lichaam integreert de reflexen, het centrale zenuwstelsel ontwikkelt zich meer en meer en het opgroeiende kind leert het lichaam bewust te bewegen. Wanneer reflexen niet goed zijn geïntegreerd kan dit verschillende fysieke en mentale problemen met zich meebrengen. Met reflexintegratie kom je tot de wortel van deze problemen en worden deze aangepakt door de reflexen alsnog te integreren.

RMTi


RMTi (Rhythmic Movement Training international) is een reflexintgratieprogramma dat is gebaseerd op bewegingen en andere activiteiten die onze vroegste bewegingspatronen nabootsen die aan de basis liggen van het versterken of het opnieuw vormen van het postuur, rijping van het centrale zenuwstelsel, vestibulaire functie, sensorische informatieverwerking, geheugen, leren, emoties en gedrag.

MNRI


MNRI (Masgutova Neuro-senso-motorische Reflex Integratie) richt zich op het natuurlijk zelfregulerende vermogen tot herstel en rijping van het centrale zenuwstelsel. Als reflexen niet goed tot rijping komen zal het lichaam reflexmatig reageren en worden compensaties ontwikkeld om reflexen onder controle te krijgen. MNRI leert het brein welke motorische respons bij een sensorische prikkel hoort en versterkt daarbij de juiste hersenverbindingen die nodig zijn om dit patroon goed te integreren.

Bodymap


Bewegingsspelletjes waarbij ouder en kind samen plezier hebben en ondertussen de ontwikkeling van het kind gestimuleerd wordt.

Om kinderen op jonge leeftijd meer te doen bewegen, ontwikkelden Liesbeth Verhoeven en Ann De Wilde de Bodymap-methode. Dit is een wetenschappelijk onderbouwde methode die motorische ontwikkeling van baby’s, peuters en kleuters versterkt. Kinderen worden uitgedaagd om natuurlijke basisbewegingen op een leuke manier te herhalen. Rollen, kruipen, dansen, klimmen: alle bewegingen die ze ook spontaan uitvoeren als ze samen spelen en ravotten. Via beweging en spel worden op een natuurlijke wijze de algehele ontwikkeling van het kind gestimuleerd.

EAS (Emotional Availibility Scales)


De EAS is een beoordelingsinstrument om de emotionele beschikbaarheid van de ouder ten opzichte van het kind en van het kind ten opzichte van de ouder te scoren. Veiligheid en emotionele beschikbaarheid zijn belangrijke bouwstenen voor het contact. Hier dragen zowel ouder als kind in bij. Een ouder die emotioneel beschikbaar is gericht is op wat het kind nodig heeft. Een kind dat emotioneel beschikbaar is voor de ouder zal positief reageren op de initiatieven van de ouder en zal de ouder willen betrekken bij wat hij doet. Wanneer ouder en kind emotioneel beschikbaar voor elkaar zijn zal dit terug te zien zijn in het contact. Het kind zal dan de behoefte om op onderzoek uit te gaan afwisselen met de behoefte om weer even op adem te komen, nieuwe ervaringen te verwerken en bij te tanken met behulp van de aandacht, nabijheid, rust en warmte die de ouder het kind biedt. Om de emotionele beschikbaarheid te kunnen scoren wordt er een video opname gemaakt van een spelsituatie.

Voor de professional

Voor de professional

Training op maat


Ik kan trainingen op maat maken op het gebied van psychiatrie, samen met gezin / belangrijke anderen en hulpverleners behandelkaders creëren, oplossingsgericht werken, lichaamsgericht werken, hechting, trauma en systeemgericht werken.

Teambegeleiding


Ik heb veel ervaring met het begeleiden van teams. Bij de begeleiding van een team maak ik gebruik van mijn kennis en ervaring op het gebied van oplossings- en systeemgericht werken. In overleg kunnen we een passend aanbod maken die aansluit bij de vraag van het betreffende team.

Transitiebegeleiding


Verandering is een gegeven. We maken in ons leven allemaal transities (faseovergangen) mee. We maken keuzes voor wonen en werk, we worden partner, moeder, vader, we nemen afscheid van dierbaren etc. In de huidige maatschappelijke context volgen de veranderingen elkaar snel en continu op. De opeenstapeling van veranderingen maakt dat we als werkers constant in een transitieproces zitten. Het omgaan met al die veranderingen is niet gemakkelijk en een gelaagd proces. Het raakt aan ervaringen in het verleden (hier kun je juist kracht uit putten maar hier kan ook nog pijn zitten), het raakt aan zorgen en keuzes in het heden en het raakt aan hoe je de toekomst voor je ziet. Bovendien ben je niet alleen een medewerker van een bepaalde organisatie, maar heb je ook gedachten, verwachtingen, ambities over je werk. Je bent een persoon met een privéleven waar ook nog allerlei dingen in spelen en een burger in een snel veranderende maatschappij, die nu weer andere eisen stelt dan een aantal jaar geleden.

De transitiebegeleiding richt zich op professionals waarbij de overgang naar een nieuwe situatie niet vanzelf gaat. Het kan zijn dat iemand te snel is meegegaan met de nieuwe situatie maar daarin over gevoelens is heen gestapt, eerdere verlieservaringen kunnen opspelen of situationele veranderingen passen (nog) niet bij eigen ambities. Tijdens teamsessies kan er met een team samen gekeken worden naar de impact van de verandering op een ieder persoonlijk; op welke lagen zit kracht en waar ligt nog pijn of werk? En wat kan je hier nog zelf aan of mee doen? Waar kun je elkaar bij ondersteunen?

Supervisie


Een supervisietraject bestaat uit 10 tot 12 supervisiesessies. Supervisie beoogt een specifieke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van beroepsdeskundigheid in de uitoefening van mensgerichte beroepen (bijvoorbeeld in de zorg of het onderwijs maar ook als leidinggevende). Voor een deskundige uitoefening van het werk is een integratie noodzakelijk van enerzijds de eisen die het specifieke beroep stelt, en anderzijds de competenties, kwaliteiten, beperkingen, neigingen, patronen etc. van de persoon die het beroep uitoefent. Het samengaan van deze beide resulteert in een ‘BeroepsPersoon’. Supervisie wordt gedaan door middel van reflecteren op je persoonlijk functioneren, op je beroepsmatig handelen met daarbij oog voor je handelen in de huidige maatschappelijke context. De invloeden van mijn achtergrond in de psychiatrie en ervaring met systemisch werken, oplossingsgericht werken en lijfgericht werken zijn terug te vinden in mijn stijl van supervisie geven. Ik ben geregistreerd als coach en supervisor bij de LVSC.


Gezinspraktijk WijZijn · KvK nr.: 64079767 · mirjam@wij-zijn.com